Kết quả bóng đá Ý – KQBD Serie A mùa giải 2022/23

Vòng đấu

Thứ 3 - 16/08/2022

FT - 16/08 1

Thứ 2 - 15/08/2022

FT - 15/08 1
FT - 15/08 1
H1: 1-0
FT - 15/08 1

Chủ nhật - 14/08/2022

FT - 14/08 1
H1: 0-1
FT - 14/08 1
FT - 14/08 1
H1: 0-1
FT - 14/08 1
H1: 0-1

Thứ 7 - 13/08/2022

FT - 13/08 1
FT - 13/08 1

Thứ 3 - 23/08/2022

FT - 23/08 2

Thứ 2 - 22/08/2022

FT - 22/08 2
H1: 0-0
FT - 22/08 2
FT - 22/08 2

Chủ nhật - 21/08/2022

FT - 21/08 2
H1: 2-0
FT - 21/08 2
FT - 21/08 2
H1: 1-0
FT - 21/08 2
H1: 1-0

Thứ 7 - 20/08/2022

FT - 20/08 2
FT - 20/08 2
H1: 0-0

Thứ 2 - 29/08/2022

FT - 29/08 3
H1: 1-1
FT - 29/08 3

Chủ nhật - 28/08/2022

FT - 28/08 3
FT - 28/08 3
FT - 28/08 3
FT - 28/08 3

Thứ 7 - 27/08/2022

FT - 27/08 3
H1: 1-0
FT - 27/08 3
FT - 27/08 3
H1: 1-0

Thứ 6 - 26/08/2022

FT - 26/08 3
H1: 1-1

Thứ 6 - 02/09/2022

FT - 02/09 4
FT - 02/09 4
H1: 1-0

Thứ 5 - 01/09/2022

FT - 01/09 4
H1: 1-1
FT - 01/09 4
H1: 1-0

Thứ 4 - 31/08/2022

FT - 31/08 4
FT - 31/08 4
H1: 0-1
FT - 31/08 4
FT - 31/08 4
H1: 2-0
FT - 31/08 4
H1: 2-0

Thứ 3 - 30/08/2022

FT - 30/08 4

Thứ 3 - 06/09/2022

FT - 06/09 5
H1: 1-0

Thứ 2 - 05/09/2022

FT - 05/09 5
FT - 05/09 5
H1: 0-0
FT - 05/09 5
H1: 1-0

Chủ nhật - 04/09/2022

FT - 04/09 5
FT - 04/09 5
H1: 1-1
FT - 04/09 5
FT - 04/09 5
H1: 1-1

Thứ 7 - 03/09/2022

FT - 03/09 5
H1: 1-1
FT - 03/09 5

Thứ 3 - 13/09/2022

FT - 13/09 6
H1: 1-1

Thứ 2 - 12/09/2022

FT - 12/09 6

Chủ nhật - 11/09/2022

FT - 11/09 6
FT - 11/09 6
FT - 11/09 6
H1: 0-1
FT - 11/09 6
FT - 11/09 6
FT - 11/09 6

Thứ 7 - 10/09/2022

FT - 10/09 6
H1: 0-0
FT - 10/09 6
H1: 0-0

Thứ 2 - 19/09/2022

FT - 19/09 7
H1: 0-0

Chủ nhật - 18/09/2022

FT - 18/09 7
H1: 0-1
FT - 18/09 7
H1: 0-0
FT - 18/09 7
FT - 18/09 7
H1: 0-3
FT - 18/09 7
H1: 1-1
FT - 18/09 7
H1: 0-0

Thứ 7 - 17/09/2022

FT - 17/09 7
FT - 17/09 7
H1: 0-0
FT - 17/09 7

Thứ 3 - 04/10/2022

FT - 04/10 8

Thứ 2 - 03/10/2022

FT - 03/10 8

Chủ nhật - 02/10/2022

FT - 02/10 8
FT - 02/10 8
FT - 02/10 8
H1: 0-1
FT - 02/10 8
H1: 1-1
FT - 02/10 8
H1: 2-0
FT - 02/10 8
H1: 0-0

Thứ 7 - 01/10/2022

FT - 01/10 8
H1: 1-1
FT - 01/10 8
H1: 3-1

Thứ 3 - 11/10/2022

FT - 11/10 9

Thứ 2 - 10/10/2022

FT - 10/10 9
H1: 1-1

Chủ nhật - 09/10/2022

FT - 09/10 9
FT - 09/10 9
FT - 09/10 9
FT - 09/10 9
H1: 1-0
FT - 09/10 9
H1: 0-0
FT - 09/10 9

Thứ 7 - 08/10/2022

FT - 08/10 9
FT - 08/10 9
H1: 0-1

Thứ 3 - 18/10/2022

FT - 18/10 10

Thứ 2 - 17/10/2022

FT - 17/10 10
H1: 0-1
FT - 17/10 10

Chủ nhật - 16/10/2022

FT - 16/10 10
H1: 1-1
FT - 16/10 10
FT - 16/10 10
H1: 0-0
FT - 16/10 10
FT - 16/10 10

Thứ 7 - 15/10/2022

FT - 15/10 10
H1: 0-0
FT - 15/10 10
H1: 1-0

Thứ 3 - 25/10/2022

FT - 25/10 11

Thứ 2 - 24/10/2022

FT - 24/10 11
FT - 24/10 11
H1: 0-0

Chủ nhật - 23/10/2022

FT - 23/10 11
H1: 0-1
FT - 23/10 11
H1: 2-0
FT - 23/10 11
H1: 1-1
FT - 23/10 11

Thứ 7 - 22/10/2022

FT - 22/10 11
H1: 2-0
FT - 22/10 11
FT - 22/10 11
H1: 1-0

Thứ 3 - 01/11/2022

FT - 01/11 12
H1: 0-0
FT - 01/11 12

Thứ 2 - 31/10/2022

FT - 31/10 12
FT - 31/10 12

Chủ nhật - 30/10/2022

FT - 30/10 12
FT - 30/10 12
FT - 30/10 12
H1: 0-1
FT - 30/10 12
H1: 2-0

Thứ 7 - 29/10/2022

FT - 29/10 12
H1: 0-0
FT - 29/10 12

Thứ 2 - 07/11/2022

FT - 07/11 13
H1: 0-0
FT - 07/11 13
H1: 0-1

Chủ nhật - 06/11/2022

FT - 06/11 13
FT - 06/11 13
FT - 06/11 13
H1: 0-1
FT - 06/11 13
FT - 06/11 13
H1: 1-2

Thứ 7 - 05/11/2022

FT - 05/11 13
FT - 05/11 13
H1: 0-0
FT - 05/11 13
H1: 0-1

Thứ 6 - 11/11/2022

FT - 11/11 14
H1: 0-0
FT - 11/11 14

Thứ 5 - 10/11/2022

FT - 10/11 14
FT - 10/11 14
H1: 3-1
FT - 10/11 14
FT - 10/11 14
H1: 0-0
FT - 10/11 14
H1: 2-1

Thứ 4 - 09/11/2022

FT - 09/11 14
FT - 09/11 14
H1: 1-1
FT - 09/11 14
H1: 0-0

Thứ 2 - 14/11/2022

FT - 14/11 15
H1: 1-0
FT - 14/11 15

Chủ nhật - 13/11/2022

FT - 13/11 15
FT - 13/11 15
H1: 0-0
FT - 13/11 15
FT - 13/11 15
H1: 1-1
FT - 13/11 15
FT - 13/11 15
H1: 0-1

Thứ 7 - 12/11/2022

FT - 12/11 15
H1: 2-0
FT - 12/11 15

Thứ 5 - 05/01/2023

FT - 05/01 16
H1: 0-1
FT - 05/01 16
H1: 0-0
FT - 05/01 16
FT - 05/01 16

Thứ 4 - 04/01/2023

FT - 04/01 16
H1: 0-1
FT - 04/01 16
H1: 1-0
FT - 04/01 16
FT - 04/01 16
H1: 2-0
FT - 04/01 16
FT - 04/01 16

Thứ 3 - 10/01/2023

FT - 10/01 17
FT - 10/01 17

Thứ 2 - 09/01/2023

FT - 09/01 17
H1: 1-0
FT - 09/01 17

Chủ nhật - 08/01/2023

FT - 08/01 17
H1: 0-0
FT - 08/01 17
H1: 1-0
FT - 08/01 17
FT - 08/01 17
H1: 1-2
FT - 08/01 17

Thứ 7 - 07/01/2023

FT - 07/01 17

Thứ 3 - 17/01/2023

FT - 17/01 18

Thứ 2 - 16/01/2023

FT - 16/01 18
FT - 16/01 18

Chủ nhật - 15/01/2023

FT - 15/01 18
H1: 1-0
FT - 15/01 18
H1: 0-1
FT - 15/01 18
H1: 0-1
FT - 15/01 18
FT - 15/01 18
H1: 2-0

Thứ 7 - 14/01/2023

FT - 14/01 18
H1: 0-2
FT - 14/01 18
H1: 2-1

Thứ 4 - 25/01/2023

FT - 25/01 19
H1: 2-0

Thứ 3 - 24/01/2023

FT - 24/01 19
H1: 0-0
FT - 24/01 19

Thứ 2 - 23/01/2023

FT - 23/01 19
FT - 23/01 19
H1: 0-1

Chủ nhật - 22/01/2023

FT - 22/01 19
H1: 0-1
FT - 22/01 19
FT - 22/01 19
FT - 22/01 19

Thứ 7 - 21/01/2023

FT - 21/01 19

Thứ 3 - 31/01/2023

FT - 31/01 20

Thứ 2 - 30/01/2023

FT - 30/01 20
H1: 1-0
FT - 30/01 20

Chủ nhật - 29/01/2023

FT - 29/01 20
H1: 0-2
FT - 29/01 20
FT - 29/01 20
FT - 29/01 20
H1: 1-1

Thứ 7 - 28/01/2023

FT - 28/01 20
H1: 1-0
FT - 28/01 20
FT - 28/01 20
H1: 1-0

Thứ 4 - 08/02/2023

FT - 08/02 21

Thứ 3 - 07/02/2023

FT - 07/02 21
H1: 1-1
FT - 07/02 21

Thứ 2 - 06/02/2023

FT - 06/02 21
H1: 1-0
FT - 06/02 21

Chủ nhật - 05/02/2023

FT - 05/02 21
H1: 0-0
FT - 05/02 21
H1: 0-0
FT - 05/02 21
FT - 05/02 21
H1: 2-0

Thứ 7 - 04/02/2023

FT - 04/02 21
H1: 0-0

Thứ 3 - 14/02/2023

FT - 14/02 22
H1: 0-0
FT - 14/02 22

Thứ 2 - 13/02/2023

FT - 13/02 22
FT - 13/02 22

Chủ nhật - 12/02/2023

FT - 12/02 22
H1: 0-1
FT - 12/02 22
FT - 12/02 22
H1: 0-1
FT - 12/02 22
H1: 1-1

Thứ 7 - 11/02/2023

FT - 11/02 22
H1: 0-2
FT - 11/02 22
H1: 0-0

Thứ 3 - 21/02/2023

FT - 21/02 23

Thứ 2 - 20/02/2023

FT - 20/02 23
FT - 20/02 23
H1: 0-1

Chủ nhật - 19/02/2023

FT - 19/02 23
FT - 19/02 23
FT - 19/02 23
H1: 0-1
FT - 19/02 23
H1: 1-1
FT - 19/02 23
H1: 0-1

Thứ 7 - 18/02/2023

FT - 18/02 23
FT - 18/02 23
H1: 0-2

Thứ 4 - 01/03/2023

FT - 01/03 24
H1: 2-2
FT - 01/03 24
H1: 1-0

Thứ 3 - 28/02/2023

FT - 28/02 24
H1: 0-0
FT - 28/02 24

Thứ 2 - 27/02/2023

FT - 27/02 24
FT - 27/02 24
H1: 1-1

Chủ nhật - 26/02/2023

FT - 26/02 24
FT - 26/02 24
H1: 0-0
FT - 26/02 24
H1: 0-0
FT - 26/02 24
H1: 0-2

Thứ 3 - 07/03/2023

FT - 07/03 25
H1: 1-0
FT - 07/03 25

Thứ 2 - 06/03/2023

FT - 06/03 25
H1: 0-0
FT - 06/03 25
H1: 1-0

Chủ nhật - 05/03/2023

FT - 05/03 25
FT - 05/03 25
FT - 05/03 25
FT - 05/03 25

Thứ 7 - 04/03/2023

FT - 04/03 25
H1: 1-0
FT - 04/03 25
H1: 0-0

Thứ 3 - 14/03/2023

FT - 14/03 26

Thứ 2 - 13/03/2023

FT - 13/03 26
FT - 13/03 26
H1: 1-3

Chủ nhật - 12/03/2023

FT - 12/03 26
FT - 12/03 26
FT - 12/03 26
H1: 0-2
FT - 12/03 26
H1: 0-0
FT - 12/03 26
H1: 0-0

Thứ 7 - 11/03/2023

FT - 11/03 26
H1: 0-0
FT - 11/03 26
H1: 0-0

Thứ 2 - 20/03/2023

FT - 20/03 27
FT - 20/03 27
H1: 0-0

Chủ nhật - 19/03/2023

FT - 19/03 27
H1: 0-2
FT - 19/03 27
FT - 19/03 27
FT - 19/03 27
FT - 19/03 27

Thứ 7 - 18/03/2023

FT - 18/03 27
H1: 0-0
FT - 18/03 27
H1: 0-1
FT - 18/03 27
H1: 0-0

Thứ 3 - 04/04/2023

FT - 04/04 28
H1: 1-0
FT - 04/04 28
H1: 0-0

Thứ 2 - 03/04/2023

FT - 03/04 28
H1: 0-2

Chủ nhật - 02/04/2023

FT - 02/04 28
H1: 0-0
FT - 02/04 28
FT - 02/04 28
H1: 0-1
FT - 02/04 28
H1: 2-0
FT - 02/04 28

Thứ 7 - 01/04/2023

FT - 01/04 28
FT - 01/04 28

Chủ nhật - 09/04/2023

FT - 09/04 29
H1: 1-1

Thứ 7 - 08/04/2023

FT - 08/04 29
FT - 08/04 29
H1: 0-1
FT - 08/04 29
FT - 08/04 29
FT - 08/04 29
FT - 08/04 29
H1: 1-0
FT - 08/04 29
H1: 0-0
FT - 08/04 29
H1: 0-1

Thứ 6 - 07/04/2023

FT - 07/04 29

Thứ 3 - 18/04/2023

FT - 18/04 30

Thứ 2 - 17/04/2023

FT - 17/04 30
H1: 1-0

Chủ nhật - 16/04/2023

FT - 16/04 30
FT - 16/04 30
FT - 16/04 30
H1: 1-0
FT - 16/04 30
H1: 0-0

Thứ 7 - 15/04/2023

FT - 15/04 30
FT - 15/04 30
FT - 15/04 30
H1: 0-1

Thứ 6 - 14/04/2023

FT - 14/04 30

Thứ 3 - 25/04/2023

FT - 25/04 31
H1: 1-0

Thứ 2 - 24/04/2023

FT - 24/04 31
H1: 0-0

Chủ nhật - 23/04/2023

FT - 23/04 31
H1: 1-0
FT - 23/04 31
FT - 23/04 31
FT - 23/04 31
H1: 0-0
FT - 23/04 31

Thứ 7 - 22/04/2023

FT - 22/04 31
H1: 0-1
FT - 22/04 31
FT - 22/04 31

Thứ 2 - 01/05/2023

FT - 01/05 32

Chủ nhật - 30/04/2023

FT - 30/04 32
FT - 30/04 32
FT - 30/04 32
FT - 30/04 32
FT - 30/04 32
H1: 0-1
FT - 30/04 32
H1: 0-1

Thứ 7 - 29/04/2023

FT - 29/04 32
H1: 0-0
FT - 29/04 32
H1: 0-1

Thứ 6 - 28/04/2023

FT - 28/04 32
H1: 0-0

Thứ 6 - 05/05/2023

FT - 05/05 33
H1: 1-0
FT - 05/05 33
H1: 2-0

Thứ 5 - 04/05/2023

FT - 04/05 33
FT - 04/05 33
H1: 1-1
FT - 04/05 33
H1: 1-0
FT - 04/05 33

Thứ 4 - 03/05/2023

FT - 03/05 33
FT - 03/05 33
FT - 03/05 33
H1: 2-1
FT - 03/05 33
H1: 1-1

Thứ 3 - 09/05/2023

FT - 09/05 34

Thứ 2 - 08/05/2023

FT - 08/05 34
FT - 08/05 34
FT - 08/05 34

Chủ nhật - 07/05/2023

FT - 07/05 34
FT - 07/05 34
H1: 0-0
FT - 07/05 34
FT - 07/05 34

Thứ 7 - 06/05/2023

FT - 06/05 34
H1: 0-1
FT - 06/05 34
H1: 2-0

Thứ 3 - 16/05/2023

FT - 16/05 35

Thứ 2 - 15/05/2023

FT - 15/05 35

Chủ nhật - 14/05/2023

FT - 14/05 35
H1: 0-0
FT - 14/05 35
H1: 1-0
FT - 14/05 35
FT - 14/05 35
FT - 14/05 35
H1: 1-0

Thứ 7 - 13/05/2023

FT - 13/05 35
H1: 0-0
FT - 13/05 35
FT - 13/05 35
H1: 1-1

Thứ 3 - 23/05/2023

FT - 23/05 36
H1: 2-0

Thứ 2 - 22/05/2023

FT - 22/05 36
FT - 22/05 36
H1: 0-0

Chủ nhật - 21/05/2023

FT - 21/05 36
H1: 0-0
FT - 21/05 36
FT - 21/05 36
H1: 0-0
FT - 21/05 36

Thứ 7 - 20/05/2023

FT - 20/05 36
FT - 20/05 36
FT - 20/05 36
H1: 1-0

Thứ 2 - 29/05/2023

FT - 29/05 37

Chủ nhật - 28/05/2023

FT - 28/05 37
FT - 28/05 37
H1: 0-0
FT - 28/05 37
H1: 0-1
FT - 28/05 37
FT - 28/05 37
H1: 2-1

Thứ 7 - 27/05/2023

FT - 27/05 37
H1: 0-1
FT - 27/05 37
H1: 0-1
FT - 27/05 37
FT - 27/05 37

Thứ 2 - 05/06/2023

FT - 05/06 38
FT - 05/06 38
H1: 1-1
FT - 05/06 38
H1: 1-0
FT - 05/06 38
FT - 05/06 38

Chủ nhật - 04/06/2023

FT - 04/06 38
FT - 04/06 38
H1: 0-0
FT - 04/06 38

Thứ 7 - 03/06/2023

FT - 03/06 38
H1: 0-1
FT - 03/06 38

Bạn là một Fan hâm mộ cuồng nhiệt các giải bóng đá tại nước Italia hoa lệ thì hãy xem ngay lịch thi đấu Serie A tại đây. Bên cạnh đó, dudoan.org còn cập nhật nhanh chóng các kết quả bóng đá Ý (kqbd Serie A) mỗi ngày. Mang đến cho người hâm mộ những thông tin bổ ích nhất về bóng đá. Nhưng trước khi đến với kết quả bóng đá Ý, thì bạn hãy cùng dudoan.org tìm hiểu về giải đấu này nhé.

Serie A là giải gì?

Cập nhật kết quả bóng đá Ý nhanh chóng, chính xác

Cập nhật kết quả bóng đá Ý nhanh chóng, chính xác

Tại Italia từ rất lâu có một giải đấu cấp quốc gia là Serie A. Đây là một trong những giải thi đấu chuyên nghiệp và cao cấp nhất tại Ý. Để đạt được danh hiệu Scudetto và cúp Coppa Campioni d’Italia, các đội bóng phải trải qua những màn thi đấu nảy lửa đầy kịch tính. Cho đến ngày nay, giải đấu đã có hơn 90 năm phát triển. Vào năm 1929-1930, cả thế giới được chứng kiến mùa giải Serie A đầu tiên tại Ý.

Giải thi đấu đã để lại rất nhiều ấn tượng và khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Những đội bóng tham dự mang đến những phút giây hồi hộp và không kém kịch tính. Serie A đã góp phần làm cho nền bóng đá thế giới trở nên đầy hấp dẫn và tạo nên nhiều chiến tích lịch sử cho nền bóng đá.

Nhiều Fan hâm mộ và các chuyên gia đánh giá, Serie A là giải đấu hàng đầu tại Ý với quy mô không hề kém cạnh các giải đấu lớn trong khu vực. Sự hấp dẫn của nền bóng đá Italia là không thể bàn cãi. Nhiều cầu thủ đã thành danh và nổi tiếng từ những trận bóng tranh tài này mà ra.

Thể thức thi đấu của Serie A

Kết quả bóng đá Ý update mỗi ngày

Kết quả bóng đá Ý update mỗi ngày

Với 20 CLB bóng đá cùng nhau thi đấu theo vòng tròn. Riêng mùa giải 1947-1948, có đến 21 đội tham gia. Tổng cộng sẽ có 38 trận thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Các đội sẽ đấu loại với nhau để tìm cho ra 4 đội đứng đầu bảng. Những đội này sẽ nhận được vé tham dự tranh cúp C1 (Champions League). 

Bên cạnh đó, đội xếp thứ 5 và thứ 6 sẽ được tham gia giải Europa League. 3 đội bóng ở cuối bảng ở giải Serie A sẽ được chơi tại giải Serie B vào mùa sau.  Sẽ có 2 đội bóng thay thế vị trí đó là đội đứng đầu ở giải Serie B. 

Trong khi đó, để giành được xuất đấu lên hạng cuối cùng từ giải Serie B lên Serie A, các đội đứng hạng 3 đến 8 phải đấu với nhau để giành vé ở vòng play-off. Có thể nói, các vòng thi đấu ở giải Serie A rất khốc liệt. Khi tham gia Serie A, các đội sẽ được tính điểm như sau:

  • Thành tích đối đầu giữa các đội.
  • Hiệu số bàn thắng trong trận đấu.
  • Hiệu số bàn thắng có trong cả giải thi đấu.
  • Số bàn thắng mà đội bóng ghi được.

Nhiều câu lạc bộ đã thành danh khi tham gia giải thi đấu hàng đầu của Italia. Một số CLB nổi bật và có mặt thường xuyên trong giải đấu này là:

  • Juventus FC với số lần tham dự là 35 lần.
  • AC Milan với số lần tham dự là 18 lần.
  • Inter Milan với số lần tham dự là 18 lần.

Xem kết quả bóng đá Ý tại dudoan.org

Xem kết quả bóng đá Ý tại dudoan.org

Xem kết quả bóng đá Ý tại dudoan.org

dudoan.org được nhiều người hâm mộ tin tưởng là nơi đăng tải lịch thi đấu cũng như kết quả bóng đá Ý (kqbd Serie A) nhanh nhất hiện nay. Các đội bóng bạn yêu thích sẽ luôn được cập nhật tin tức về tỷ số bàn thắng, thua hàng ngày. Nhờ vậy, mà bạn có thể hòa mình cùng với đội bóng. Chúc các bạn có những giây phút hòa mình với trận đấu thật vui vẻ.