Kết quả bóng đá La Liga – KQBD TBN mùa giải 2022/23

Vòng đấu

Thứ 3 - 16/08/2022

FT - 16/08 1
FT - 16/08 1
H1: 0-1

Thứ 2 - 15/08/2022

FT - 15/08 1
FT - 15/08 1
FT - 15/08 1

Chủ nhật - 14/08/2022

FT - 14/08 1
H1: 0-1
FT - 14/08 1
FT - 14/08 1

Thứ 7 - 13/08/2022

FT - 13/08 1
FT - 13/08 1
H1: 1-1

Thứ 3 - 23/08/2022

FT - 23/08 2
H1: 1-0
FT - 23/08 2
H1: 1-1

Thứ 2 - 22/08/2022

FT - 22/08 2
FT - 22/08 2

Chủ nhật - 21/08/2022

FT - 21/08 2
FT - 21/08 2
FT - 21/08 2

Thứ 7 - 20/08/2022

FT - 20/08 2
H1: 1-0
FT - 20/08 2
FT - 20/08 2

Thứ 3 - 30/08/2022

FT - 30/08 3
FT - 30/08 3
H1: 0-1

Thứ 2 - 29/08/2022

FT - 29/08 3
FT - 29/08 3

Chủ nhật - 28/08/2022

FT - 28/08 3
FT - 28/08 3
H1: 1-1
FT - 28/08 3

Thứ 7 - 27/08/2022

FT - 27/08 3
H1: 0-1
FT - 27/08 3
FT - 27/08 3

Thứ 3 - 06/09/2022

FT - 06/09 4

Thứ 2 - 05/09/2022

FT - 05/09 4

Chủ nhật - 04/09/2022

FT - 04/09 4
FT - 04/09 4
FT - 04/09 4
FT - 04/09 4

Thứ 7 - 03/09/2022

FT - 03/09 4
FT - 03/09 4
FT - 03/09 4
H1: 0-0
FT - 03/09 4

Thứ 3 - 13/09/2022

FT - 13/09 5
H1: 0-1

Thứ 2 - 12/09/2022

FT - 12/09 5

Chủ nhật - 11/09/2022

FT - 11/09 5
H1: 1-0
FT - 11/09 5
H1: 0-4
FT - 11/09 5
FT - 11/09 5

Thứ 7 - 10/09/2022

FT - 10/09 5
H1: 0-0
FT - 10/09 5
FT - 10/09 5
FT - 10/09 5

Thứ 2 - 19/09/2022

FT - 19/09 6

Chủ nhật - 18/09/2022

FT - 18/09 6
FT - 18/09 6
FT - 18/09 6
FT - 18/09 6
FT - 18/09 6

Thứ 7 - 17/09/2022

FT - 17/09 6
FT - 17/09 6
FT - 17/09 6
FT - 17/09 6

Thứ 3 - 04/10/2022

FT - 04/10 7
H1: 1-1

Thứ 2 - 03/10/2022

FT - 03/10 7

Chủ nhật - 02/10/2022

FT - 02/10 7
H1: 2-2
FT - 02/10 7
FT - 02/10 7
FT - 02/10 7

Thứ 7 - 01/10/2022

FT - 01/10 7
FT - 01/10 7
FT - 01/10 7
FT - 01/10 7

Thứ 3 - 11/10/2022

FT - 11/10 8

Thứ 2 - 10/10/2022

FT - 10/10 8

Chủ nhật - 09/10/2022

FT - 09/10 8
FT - 09/10 8
H1: 1-0
FT - 09/10 8
FT - 09/10 8

Thứ 7 - 08/10/2022

FT - 08/10 8
FT - 08/10 8
H1: 1-0
FT - 08/10 8
FT - 08/10 8

Thứ 3 - 18/10/2022

FT - 18/10 9

Thứ 2 - 17/10/2022

FT - 17/10 9

Chủ nhật - 16/10/2022

FT - 16/10 9
FT - 16/10 9
FT - 16/10 9
FT - 16/10 9

Thứ 7 - 15/10/2022

FT - 15/10 9
FT - 15/10 9
H1: 2-1
FT - 15/10 9
H1: 0-0
FT - 15/10 9

Thứ 6 - 21/10/2022

FT - 21/10 10
FT - 21/10 10
FT - 21/10 10
H1: 3-0

Thứ 5 - 20/10/2022

FT - 20/10 10
FT - 20/10 10
FT - 20/10 10
FT - 20/10 10

Thứ 4 - 19/10/2022

FT - 19/10 10
FT - 19/10 10
H1: 1-1
FT - 19/10 10

Thứ 3 - 25/10/2022

FT - 25/10 11

Thứ 2 - 24/10/2022

FT - 24/10 11

Chủ nhật - 23/10/2022

FT - 23/10 11
FT - 23/10 11
H1: 1-1
FT - 23/10 11
FT - 23/10 11
H1: 1-1
FT - 23/10 11

Thứ 7 - 22/10/2022

FT - 22/10 11
FT - 22/10 11
FT - 22/10 11

Thứ 3 - 01/11/2022

FT - 01/11 12
H1: 0-0

Thứ 2 - 31/10/2022

FT - 31/10 12
FT - 31/10 12

Chủ nhật - 30/10/2022

FT - 30/10 12
FT - 30/10 12
FT - 30/10 12

Thứ 7 - 29/10/2022

FT - 29/10 12
FT - 29/10 12
H1: 1-0
FT - 29/10 12
FT - 29/10 12

Thứ 3 - 08/11/2022

FT - 08/11 13

Thứ 2 - 07/11/2022

FT - 07/11 13
FT - 07/11 13

Chủ nhật - 06/11/2022

FT - 06/11 13
FT - 06/11 13
FT - 06/11 13
FT - 06/11 13

Thứ 7 - 05/11/2022

FT - 05/11 13
FT - 05/11 13
H1: 0-0
FT - 05/11 13
H1: 0-0

Thứ 6 - 11/11/2022

FT - 11/11 14
FT - 11/11 14
FT - 11/11 14

Thứ 5 - 10/11/2022

FT - 10/11 14
FT - 10/11 14
FT - 10/11 14
FT - 10/11 14
H1: 1-0

Thứ 4 - 09/11/2022

FT - 09/11 14
FT - 09/11 14
FT - 09/11 14
H1: 1-1

Thứ 7 - 31/12/2022

FT - 31/12 15
FT - 31/12 15
FT - 31/12 15
FT - 31/12 15
FT - 31/12 15
FT - 31/12 15
H1: 0-1

Thứ 6 - 30/12/2022

FT - 30/12 15
H1: 0-0
FT - 30/12 15
FT - 30/12 15

Thứ 5 - 29/12/2022

FT - 29/12 15

Thứ 3 - 10/01

FT - 10/01 16

Thứ 2 - 09/01

FT - 09/01 16
FT - 09/01 16
H1: 1-0

Chủ nhật - 08/01

FT - 08/01 16
FT - 08/01 16
FT - 08/01 16
H1: 0-1
FT - 08/01 16

Thứ 7 - 07/01

FT - 07/01 16
FT - 07/01 16
H1: 0-1
FT - 07/01 16

Thứ 6 - 03/02

FT - 03/02 17

Thứ 5 - 02/02

FT - 02/02 17

Thứ 3 - 17/01

FT - 17/01 17
H1: 1-0

Chủ nhật - 15/01

FT - 15/01 17
FT - 15/01 17
H1: 1-1
FT - 15/01 17
FT - 15/01 17

Thứ 7 - 14/01

FT - 14/01 17
H1: 0-1
FT - 14/01 17
FT - 14/01 17

Thứ 3 - 24/01

FT - 24/01 18

Thứ 2 - 23/01

FT - 23/01 18
FT - 23/01 18

Chủ nhật - 22/01

FT - 22/01 18
H1: 0-1
FT - 22/01 18
FT - 22/01 18
H1: 0-0
FT - 22/01 18

Thứ 7 - 21/01

FT - 21/01 18
FT - 21/01 18
FT - 21/01 18

Thứ 3 - 31/01

FT - 31/01 19

Thứ 2 - 30/01

FT - 30/01 19
FT - 30/01 19

Chủ nhật - 29/01

FT - 29/01 19
FT - 29/01 19
FT - 29/01 19
FT - 29/01 19
H1: 3-0

Thứ 7 - 28/01

FT - 28/01 19
FT - 28/01 19
H1: 2-0
FT - 28/01 19

Thứ 3 - 07/02

FT - 07/02 20

Thứ 2 - 06/02

FT - 06/02 20
FT - 06/02 20

Chủ nhật - 05/02

FT - 05/02 20
H1: 0-0
FT - 05/02 20
FT - 05/02 20
FT - 05/02 20
H1: 0-0

Thứ 7 - 04/02

FT - 04/02 20
FT - 04/02 20
FT - 04/02 20
H1: 3-1

Thứ 5 - 16/02

FT - 16/02 21

Thứ 3 - 14/02

FT - 14/02 21

Thứ 2 - 13/02

FT - 13/02 21
FT - 13/02 21

Chủ nhật - 12/02

FT - 12/02 21
FT - 12/02 21
FT - 12/02 21
FT - 12/02 21

Thứ 7 - 11/02

FT - 11/02 21
FT - 11/02 21
H1: 2-0

Thứ 3 - 21/02

FT - 21/02 22
H1: 0-0

Thứ 2 - 20/02

FT - 20/02 22
H1: 2-0
FT - 20/02 22

Chủ nhật - 19/02

FT - 19/02 22
FT - 19/02 22
H1: 0-0
FT - 19/02 22
FT - 19/02 22

Thứ 7 - 18/02

FT - 18/02 22
FT - 18/02 22
FT - 18/02 22
H1: 4-0

Thứ 3 - 28/02

FT - 28/02 23

Thứ 2 - 27/02

FT - 27/02 23
FT - 27/02 23

Chủ nhật - 26/02

FT - 26/02 23
FT - 26/02 23
H1: 1-3
FT - 26/02 23
FT - 26/02 23

Thứ 7 - 25/02

FT - 25/02 23
FT - 25/02 23
FT - 25/02 23

Thứ 3 - 07/03

FT - 07/03 24

Thứ 2 - 06/03

FT - 06/03 24
FT - 06/03 24

Chủ nhật - 05/03

FT - 05/03 24
FT - 05/03 24
FT - 05/03 24
FT - 05/03 24
H1: 0-0

Thứ 7 - 04/03

FT - 04/03 24
FT - 04/03 24
H1: 3-0
FT - 04/03 24
H1: 0-0

Thứ 3 - 14/03

FT - 14/03 25
H1: 0-0

Thứ 2 - 13/03

FT - 13/03 25
FT - 13/03 25

Chủ nhật - 12/03

FT - 12/03 25
H1: 1-1
FT - 12/03 25
FT - 12/03 25
FT - 12/03 25

Thứ 7 - 11/03

FT - 11/03 25
FT - 11/03 25
FT - 11/03 25
H1: 1-0

Thứ 2 - 20/03

FT - 20/03 26
FT - 20/03 26
H1: 0-0

Chủ nhật - 19/03

FT - 19/03 26
H1: 0-0
FT - 19/03 26
FT - 19/03 26
FT - 19/03 26
FT - 19/03 26

Thứ 7 - 18/03

FT - 18/03 26
FT - 18/03 26
H1: 0-0
FT - 18/03 26

Thứ 3 - 04/04

FT - 04/04 27

Thứ 2 - 03/04

FT - 03/04 27

Chủ nhật - 02/04

FT - 02/04 27
FT - 02/04 27
FT - 02/04 27
FT - 02/04 27
H1: 0-1

Thứ 7 - 01/04

FT - 01/04 27
H1: 0-0
FT - 01/04 27
H1: 0-0
FT - 01/04 27
FT - 01/04 27

Thứ 3 - 11/04

FT - 11/04 28

Thứ 2 - 10/04

FT - 10/04 28

Chủ nhật - 09/04

FT - 09/04 28
FT - 09/04 28
FT - 09/04 28
FT - 09/04 28

Thứ 7 - 08/04

FT - 08/04 28
H1: 1-0
FT - 08/04 28
FT - 08/04 28
H1: 0-1
FT - 08/04 28

Thứ 3 - 18/04

FT - 18/04 29

Thứ 2 - 17/04

FT - 17/04 29

Chủ nhật - 16/04

FT - 16/04 29
FT - 16/04 29
FT - 16/04 29
H1: 1-0
FT - 16/04 29

Thứ 7 - 15/04

FT - 15/04 29
FT - 15/04 29
FT - 15/04 29
FT - 15/04 29

Thứ 2 - 24/04

FT - 24/04 30

Chủ nhật - 23/04

FT - 23/04 30
H1: 0-1
FT - 23/04 30
FT - 23/04 30
H1: 0-2
FT - 23/04 30

Thứ 7 - 22/04

FT - 22/04 30
FT - 22/04 30
FT - 22/04 30
FT - 22/04 30
FT - 22/04 30
H1: 0-0

Thứ 6 - 28/04

FT - 28/04 31
FT - 28/04 31
FT - 28/04 31

Thứ 5 - 27/04

FT - 27/04 31
FT - 27/04 31
FT - 27/04 31
H1: 0-1
FT - 27/04 31

Thứ 4 - 26/04

FT - 26/04 31
FT - 26/04 31
FT - 26/04 31
H1: 0-0

Thứ 3 - 02/05

FT - 02/05 32
H1: 0-1
FT - 02/05 32

Thứ 2 - 01/05

FT - 01/05 32

Chủ nhật - 30/04

FT - 30/04 32
H1: 1-0
FT - 30/04 32
FT - 30/04 32
H1: 1-0
FT - 30/04 32

Thứ 7 - 29/04

FT - 29/04 32
FT - 29/04 32
FT - 29/04 32

Thứ 6 - 05/05

FT - 05/05 33
FT - 05/05 33
FT - 05/05 33
FT - 05/05 33
H1: 1-0

Thứ 5 - 04/05

FT - 04/05 33
FT - 04/05 33
H1: 2-0
FT - 04/05 33

Thứ 4 - 03/05

FT - 03/05 33
FT - 03/05 33
FT - 03/05 33
H1: 1-0

Thứ 3 - 16/05

FT - 16/05 34

Thứ 2 - 15/05

FT - 15/05 34

Chủ nhật - 14/05

FT - 14/05 34
FT - 14/05 34
H1: 1-0
FT - 14/05 34
FT - 14/05 34

Thứ 7 - 13/05

FT - 13/05 34
FT - 13/05 34
H1: 0-0
FT - 13/05 34
FT - 13/05 34
H1: 1-0

Thứ 2 - 22/05

FT - 22/05 35

Chủ nhật - 21/05

FT - 21/05 35
FT - 21/05 35
FT - 21/05 35
FT - 21/05 35

Thứ 7 - 20/05

FT - 20/05 35
H1: 1-1
FT - 20/05 35
FT - 20/05 35
FT - 20/05 35
FT - 20/05 35

Thứ 6 - 26/05

FT - 26/05 36
FT - 26/05 36

Thứ 5 - 25/05

FT - 25/05 36
FT - 25/05 36
FT - 25/05 36
FT - 25/05 36
FT - 25/05 36
H1: 1-1

Thứ 4 - 24/05

FT - 24/05 36
FT - 24/05 36
FT - 24/05 36

Thứ 2 - 29/05

FT - 29/05 37
FT - 29/05 37
FT - 29/05 37
FT - 29/05 37
H1: 1-1
FT - 29/05 37
FT - 29/05 37
FT - 29/05 37
FT - 29/05 37
H1: 0-0
FT - 29/05 37

Chủ nhật - 28/05

FT - 28/05 37

Thứ 2 - 05/06

FT - 05/06 38
FT - 05/06 38
FT - 05/06 38
FT - 05/06 38
H1: 0-1
FT - 05/06 38

Chủ nhật - 04/06

FT - 04/06 38
FT - 04/06 38
FT - 04/06 38
FT - 04/06 38
H1: 0-0
FT - 04/06 38

Nếu bạn muốn xem kết quả bóng đá La Liga thì hãy đến với dudoan.org. Đây là kênh bóng đá tổng hợp thông tin chính xác nhất về các trận đấu đỉnh cao. La Liga là giải bóng đá cấp quốc gia Tây Ban Nha. Vậy giải đấu này có gì đặc biệt? Bạn hãy tìm hiểu nội dung dưới đây trước khi chúng ta xem kết quả bóng đá La Liga nhé.

La Liga là gì?

Cập nhật kết quả bóng đá La Liga chính xác nhất

Cập nhật kết quả bóng đá La Liga chính xác nhất

Nhiều người hâm mộ bóng đá của Tây Ban Nha vẫn ngày đêm theo dõi các trận thi đấu lớn nhỏ tại quốc gia này. Trong đó có giải đấu bóng đá hấp dẫn La Liga. Đây là giải thi đấu chuyên nghiệp dành cho nam và được nhận định là danh giá nhất Tây Ban Nha. 

La Liga được tổ chức hàng năm với 20 đội bóng tham dự tranh tài. Có thể nói, giải đấu mang lại rất nhiều phần thưởng hấp dẫn cũng như cơ hội để đi thi đấu quốc tế. Chính vì thế, không một đội bóng nào muốn làm kẻ thua trận cả.  Xét về thứ hạng thì giải đấu có 2 hạng, đó là hạng nghiệp dư và hạng chuyên nghiệp.

  • Hạng nghiệp dư: Gồm những giải hạng 3 và các giải vô địch khu vực khác.
  • Hạng chuyên nghiệp: Gồm giải hạng nhất có 20 đội tuyển, hạng nhì 22 đội bóng. Bên cạnh đó, hạng nhì ở bảng B gồm có 4 nhóm, mỗi một nhóm có 20 đội.

Là một giải đấu hấp dẫn và kịch tính nhất hành tinh – La Liga chưa bao giờ làm fan hâm mộ thất vọng. 

Những điều thú vị của giải bóng đá La Liga

Kết quả bóng đá La Liga update mỗi ngày

Kết quả bóng đá La Liga update mỗi ngày

Nếu các bạn theo dõi các mùa giải La Liga, bạn sẽ bất ngờ với những điểm thú vị từ các ngôi sao đã làm nên kỷ lục. Đặc biệt đó là 2 đội bóng nổi tiếng toàn cầu Barcelona và Real Madrid. Bạn hãy cùng dudoan.org điểm qua các kỷ lục này nhé.

  • Với 50 bàn thắng ghi vào được khung thành của đối phương trong một mùa giải 2011-2012, Messi là cầu thủ duy nhất đã làm nên điều không tưởng.
  • Cũng là Messi, nhưng lần này anh là cầu thủ lập kỷ lục hat-trick đến 50 lần và nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.
  • Với 391 bàn thắng và giữ ngôi vị danh giá trong suốt nhiều mùa giải đến 2/2019 đó vẫn là Messi.
  • Ghi tới 122 bàn thắng, Barcelona trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất.
  • Mùa giải 2011-2012 Real Madrid là đội vô địch với 100 điểm.
  • Không thể phủ nhận rằng, Real Madrid luôn có những sức cuốn hút mạnh mẽ đối với fan hâm mộ. Khi đội bóng này thắng liên tiếp 22 trận trong một mùa giải 2014-2015.
  • Chỉ với 22 giây khi bắt đầu trận đấu, cầu thủ Karim Benzema đội Real đã ghi ngay bàn thắng và trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử.

Kết quả bóng đá La Liga xem ở đâu?

Xem kết quả bóng đá La Liga tại dudoan.org

Xem kết quả bóng đá La Liga tại dudoan.org

La Liga kể từ khi được tổ chức mùa giải đầu tiên đã mang lại rất nhiều điều bất ngờ cũng như thỏa mãn được mong ước được đứng trên sân cỏ của các câu lạc bộ. Có thể thấy rằng, tại Tây Ban Nha – La Liga là một giải đấu có sức hấp dẫn nhất hành tinh với lịch sử lâu đời. Trải qua nhiều mùa giải, La Liga đã thay đổi nhiều về thể thức và các đội bóng, nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của bóng đá.

Có thể thấy, La liga là một giải đấu bóng đá có lịch sử rất lâu đời, điều này đã giúp cho giải đấu trở nên vô cùng hấp dẫn và đa dạng. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, các đội bóng tham dự La liga hằng năm có nhiều sự thay đổi nhưng La liga vẫn luôn góp mặt trong top những giải đấu bóng đá thu hút nhiều lượt xem nhất. Các bạn hãy truy cập dudoan.org để cập nhật kết quả bóng đá La Liga một cách nhanh chóng, chuẩn xác nhất nhé.