Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh – KQBD Premier League hôm nay

Vòng đấu

Chủ nhật - 07/08/2022

FT - 07/08 1
FT - 07/08 1
FT - 07/08 1

Thứ 7 - 06/08/2022

FT - 06/08 1
H1: 0-1
FT - 06/08 1
FT - 06/08 1
FT - 06/08 1
FT - 06/08 1
FT - 06/08 1
FT - 06/08 1

Thứ 3 - 16/08/2022

FT - 16/08 2

Chủ nhật - 14/08/2022

FT - 14/08 2
FT - 14/08 2

Thứ 7 - 13/08/2022

FT - 13/08 2
FT - 13/08 2
FT - 13/08 2
FT - 13/08 2
FT - 13/08 2
FT - 13/08 2
FT - 13/08 2

Thứ 3 - 23/08/2022

FT - 23/08 3

Chủ nhật - 21/08/2022

FT - 21/08 3
FT - 21/08 3
FT - 21/08 3

Thứ 7 - 20/08/2022

FT - 20/08 3
FT - 20/08 3
FT - 20/08 3
FT - 20/08 3
FT - 20/08 3
FT - 20/08 3

Chủ nhật - 28/08/2022

FT - 28/08 4
FT - 28/08 4
FT - 28/08 4

Thứ 7 - 27/08/2022

FT - 27/08 4
H1: 0-0
FT - 27/08 4
FT - 27/08 4
FT - 27/08 4
FT - 27/08 4
FT - 27/08 4
FT - 27/08 4

Thứ 6 - 02/09/2022

FT - 02/09 5

Thứ 5 - 01/09/2022

FT - 01/09 5
FT - 01/09 5
FT - 01/09 5
FT - 01/09 5
FT - 01/09 5

Thứ 4 - 31/08/2022

FT - 31/08 5
FT - 31/08 5
FT - 31/08 5
FT - 31/08 5
H1: 0-0

Chủ nhật - 04/09/2022

FT - 04/09 6
FT - 04/09 6

Thứ 7 - 03/09/2022

FT - 03/09 6
FT - 03/09 6
FT - 03/09 6
FT - 03/09 6
FT - 03/09 6
FT - 03/09 6
FT - 03/09 6
FT - 03/09 6

Thứ 5 - 06/04

FT - 06/04 7

Thứ 4 - 05/04

FT - 05/04 7
FT - 05/04 7
FT - 05/04 7

Thứ 5 - 16/03

FT - 16/03 7

Thứ 5 - 02/03

FT - 02/03 7
FT - 02/03 7
H1: 2-0

Thứ 6 - 20/01

FT - 20/01 7

Thứ 5 - 19/01

FT - 19/01 7

Thứ 6 - 13/01

FT - 13/01 7
H1: 1-0

Thứ 4 - 05/04

FT - 05/04 8

Thứ 5 - 16/03

FT - 16/03 8

Thứ 5 - 09/02

FT - 09/02 8

Chủ nhật - 18/09/2022

FT - 18/09 8
FT - 18/09 8

Thứ 7 - 17/09/2022

FT - 17/09 8
FT - 17/09 8
FT - 17/09 8
FT - 17/09 8
FT - 17/09 8

Thứ 3 - 04/10/2022

FT - 04/10 9

Chủ nhật - 02/10/2022

FT - 02/10 9
FT - 02/10 9

Thứ 7 - 01/10/2022

FT - 01/10 9
FT - 01/10 9
FT - 01/10 9
FT - 01/10 9
FT - 01/10 9
FT - 01/10 9
FT - 01/10 9

Thứ 3 - 11/10/2022

FT - 11/10 10

Thứ 2 - 10/10/2022

FT - 10/10 10

Chủ nhật - 09/10/2022

FT - 09/10 10
FT - 09/10 10
H1: 1-1
FT - 09/10 10

Thứ 7 - 08/10/2022

FT - 08/10 10
FT - 08/10 10
FT - 08/10 10
FT - 08/10 10
FT - 08/10 10

Chủ nhật - 16/10/2022

FT - 16/10 11
FT - 16/10 11
FT - 16/10 11
FT - 16/10 11
FT - 16/10 11

Thứ 7 - 15/10/2022

FT - 15/10 11
FT - 15/10 11
FT - 15/10 11
FT - 15/10 11
FT - 15/10 11

Thứ 5 - 16/02

FT - 16/02 12

Thứ 6 - 21/10/2022

FT - 21/10 12
FT - 21/10 12

Thứ 5 - 20/10/2022

FT - 20/10 12
FT - 20/10 12
FT - 20/10 12
FT - 20/10 12
FT - 20/10 12

Thứ 4 - 19/10/2022

FT - 19/10 12
FT - 19/10 12

Thứ 3 - 25/10/2022

FT - 25/10 13

Chủ nhật - 23/10/2022

FT - 23/10 13
FT - 23/10 13
FT - 23/10 13
FT - 23/10 13
FT - 23/10 13

Thứ 7 - 22/10/2022

FT - 22/10 13
FT - 22/10 13
FT - 22/10 13
FT - 22/10 13

Chủ nhật - 30/10/2022

FT - 30/10 14
FT - 30/10 14
FT - 30/10 14

Thứ 7 - 29/10/2022

FT - 29/10 14
H1: 0-0
FT - 29/10 14
FT - 29/10 14
FT - 29/10 14
FT - 29/10 14
FT - 29/10 14
FT - 29/10 14

Chủ nhật - 06/11/2022

FT - 06/11 15
FT - 06/11 15
FT - 06/11 15
FT - 06/11 15
FT - 06/11 15
H1: 0-0
FT - 06/11 15

Thứ 7 - 05/11/2022

FT - 05/11 15
FT - 05/11 15
FT - 05/11 15
FT - 05/11 15

Chủ nhật - 13/11/2022

FT - 13/11 16
FT - 13/11 16
FT - 13/11 16
FT - 13/11 16

Thứ 7 - 12/11/2022

FT - 12/11 16
FT - 12/11 16
FT - 12/11 16
FT - 12/11 16
FT - 12/11 16
FT - 12/11 16

Thứ 5 - 29/12/2022

FT - 29/12 17

Thứ 4 - 28/12/2022

FT - 28/12 17
FT - 28/12 17

Thứ 3 - 27/12/2022

FT - 27/12 17
FT - 27/12 17

Thứ 2 - 26/12/2022

FT - 26/12 17
FT - 26/12 17
FT - 26/12 17
FT - 26/12 17
FT - 26/12 17

Chủ nhật - 01/01

FT - 01/01 18
FT - 01/01 18
FT - 01/01 18

Thứ 7 - 31/12/2022

FT - 31/12 18
FT - 31/12 18
FT - 31/12 18
FT - 31/12 18
FT - 31/12 18
FT - 31/12 18
FT - 31/12 18

Thứ 6 - 06/01

FT - 06/01 19

Thứ 5 - 05/01

FT - 05/01 19
FT - 05/01 19
FT - 05/01 19
FT - 05/01 19

Thứ 4 - 04/01

FT - 04/01 19
FT - 04/01 19
FT - 04/01 19
FT - 04/01 19

Thứ 3 - 03/01

FT - 03/01 19

Chủ nhật - 15/01

FT - 15/01 20
FT - 15/01 20
FT - 15/01 20
FT - 15/01 20

Thứ 7 - 14/01

FT - 14/01 20
FT - 14/01 20
FT - 14/01 20
FT - 14/01 20
FT - 14/01 20
FT - 14/01 20

Thứ 3 - 24/01

FT - 24/01 21

Chủ nhật - 22/01

FT - 22/01 21
FT - 22/01 21
FT - 22/01 21
FT - 22/01 21

Thứ 7 - 21/01

FT - 21/01 21
FT - 21/01 21
FT - 21/01 21
FT - 21/01 21
FT - 21/01 21

Chủ nhật - 05/02

FT - 05/02 22
FT - 05/02 22
FT - 05/02 22

Thứ 7 - 04/02

FT - 04/02 22
FT - 04/02 22
FT - 04/02 22
FT - 04/02 22
FT - 04/02 22
FT - 04/02 22
H1: 0-0
FT - 04/02 22
H1: 0-0

Thứ 3 - 14/02

FT - 14/02 23

Chủ nhật - 12/02

FT - 12/02 23
FT - 12/02 23
FT - 12/02 23

Thứ 7 - 11/02

FT - 11/02 23
FT - 11/02 23
FT - 11/02 23
FT - 11/02 23
FT - 11/02 23
FT - 11/02 23

Chủ nhật - 19/02

FT - 19/02 24
FT - 19/02 24
FT - 19/02 24

Thứ 7 - 18/02

FT - 18/02 24
FT - 18/02 24
FT - 18/02 24
FT - 18/02 24
FT - 18/02 24
H1: 0-0
FT - 18/02 24
FT - 18/02 24

Thứ 6 - 19/05

FT - 19/05 25

Thứ 5 - 06/04

FT - 06/04 25

Chủ nhật - 26/02

FT - 26/02 25
FT - 26/02 25
FT - 26/02 25

Thứ 7 - 25/02

FT - 25/02 25
FT - 25/02 25
FT - 25/02 25
FT - 25/02 25
FT - 25/02 25

Thứ 3 - 07/03

FT - 07/03 26

Chủ nhật - 05/03

FT - 05/03 26
FT - 05/03 26
FT - 05/03 26

Thứ 7 - 04/03

FT - 04/03 26
FT - 04/03 26
FT - 04/03 26
FT - 04/03 26
FT - 04/03 26
FT - 04/03 26

Chủ nhật - 12/03

FT - 12/03 27
FT - 12/03 27
FT - 12/03 27
FT - 12/03 27
H1: 0-3
FT - 12/03 27

Thứ 7 - 11/03

FT - 11/03 27
FT - 11/03 27
FT - 11/03 27
FT - 11/03 27
FT - 11/03 27

Thứ 6 - 05/05

FT - 05/05 28

Thứ 5 - 04/05

FT - 04/05 28
FT - 04/05 28

Chủ nhật - 19/03

FT - 19/03 28
FT - 19/03 28
H1: 0-0

Thứ 7 - 18/03

FT - 18/03 28
FT - 18/03 28
FT - 18/03 28
FT - 18/03 28
FT - 18/03 28

Thứ 3 - 04/04

FT - 04/04 29

Chủ nhật - 02/04

FT - 02/04 29
FT - 02/04 29

Thứ 7 - 01/04

FT - 01/04 29
FT - 01/04 29
FT - 01/04 29
FT - 01/04 29
FT - 01/04 29
FT - 01/04 29
FT - 01/04 29

Chủ nhật - 09/04

FT - 09/04 30
FT - 09/04 30

Thứ 7 - 08/04

FT - 08/04 30
FT - 08/04 30
FT - 08/04 30
FT - 08/04 30
FT - 08/04 30
H1: 0-1
FT - 08/04 30
FT - 08/04 30
FT - 08/04 30

Thứ 3 - 18/04

FT - 18/04 31

Chủ nhật - 16/04

FT - 16/04 31
FT - 16/04 31

Thứ 7 - 15/04

FT - 15/04 31
FT - 15/04 31
FT - 15/04 31
FT - 15/04 31
FT - 15/04 31
H1: 1-1
FT - 15/04 31
FT - 15/04 31

Thứ 6 - 26/05

FT - 26/05 32

Thứ 5 - 25/05

FT - 25/05 32

Chủ nhật - 23/04

FT - 23/04 32
FT - 23/04 32

Thứ 7 - 22/04

FT - 22/04 32
FT - 22/04 32
FT - 22/04 32
FT - 22/04 32
FT - 22/04 32
FT - 22/04 32

Thứ 6 - 28/04

FT - 28/04 33
FT - 28/04 33
FT - 28/04 33

Thứ 5 - 27/04

FT - 27/04 33
FT - 27/04 33
FT - 27/04 33
FT - 27/04 33

Thứ 4 - 26/04

FT - 26/04 33
FT - 26/04 33
FT - 26/04 33

Thứ 4 - 03/05

FT - 03/05 34
H1: 3-0

Thứ 3 - 02/05

FT - 02/05 34

Chủ nhật - 30/04

FT - 30/04 34
FT - 30/04 34
FT - 30/04 34
FT - 30/04 34
H1: 1-2
FT - 30/04 34

Thứ 7 - 29/04

FT - 29/04 34
FT - 29/04 34
FT - 29/04 34

Thứ 3 - 09/05

FT - 09/05 35

Thứ 2 - 08/05

FT - 08/05 35
FT - 08/05 35
FT - 08/05 35

Chủ nhật - 07/05

FT - 07/05 35

Thứ 7 - 06/05

FT - 06/05 35
FT - 06/05 35
FT - 06/05 35
FT - 06/05 35
FT - 06/05 35

Thứ 3 - 16/05

FT - 16/05 36

Chủ nhật - 14/05

FT - 14/05 36
FT - 14/05 36
FT - 14/05 36

Thứ 7 - 13/05

FT - 13/05 36
FT - 13/05 36
FT - 13/05 36
FT - 13/05 36
FT - 13/05 36
FT - 13/05 36

Thứ 3 - 23/05

FT - 23/05 37

Chủ nhật - 21/05

FT - 21/05 37
FT - 21/05 37
FT - 21/05 37

Thứ 7 - 20/05

FT - 20/05 37
FT - 20/05 37
FT - 20/05 37
FT - 20/05 37
FT - 20/05 37
FT - 20/05 37

Chủ nhật - 28/05

FT - 28/05 38
FT - 28/05 38
FT - 28/05 38
FT - 28/05 38
FT - 28/05 38
FT - 28/05 38
FT - 28/05 38
FT - 28/05 38
FT - 28/05 38
FT - 28/05 38

Nhắc đến bóng đá, Fan hâm mộ đều đứng ngồi không yên khi mỗi trận đấu đỉnh cao diễn ra. Trong đó, kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh được rất nhiều anh em quan tâm. Sau đây các bạn hãy cùng dudoan.org tìm hiểu về giải Ngoại Hạng Anh này nhé.

Giải Ngoại Hạng Anh là gì?

Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh cập nhật nhanh chóng, chính xác

Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh cập nhật nhanh chóng, chính xác

Ngoại Hạng Anh còn được biết đến tên gọi là Premier League. Đây là một trong những giải bóng đá chuyên nghiệp được tổ chức dành cho các CLB tại Anh. Đây là giải bóng đá cao nhất tại Anh, nơi sản sinh ra rất nhiều nhân tài đã tạo nên tên tuổi cho nền bóng đá nước nhà và cả thế giới.

Chính vì thế, giải Ngoại Hạng Anh đã thu hút được nhiều người theo dõi không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế, trong đó có cả Việt Nam. Cho đến ngày nay, giải đấu có 20 câu lạc bộ tham dự và tuân thủ theo thể thức thi đấu tăng hạng và xuống hạng. Do đó, giải có một sức hút mạnh mẽ đối với Fan hâm mộ.

Kết quả bóng đá là gì?

Kết quả bóng đá là hình thức thông báo tỷ số của cả hai đội giành được sau khi kết thúc trận đấu. Đội nào ghi được nhiều bàn hơn sẽ thắng và đội nào ghi ít bàn hơn sẽ thua cuộc. Đội thắng sẽ được tiếp tục tiến vào vòng trong cũng như giành được ngôi vị cao nhất của giải đấu. Ngoài ra, kết quả bóng đá còn là yếu tố để phân định đội nào mạnh nhất mùa giải.

Những thông tin thú vị về giải đấu Ngoại Hạng Anh

Xem kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh sớm nhất tại dudoan.org

Xem kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh sớm nhất tại dudoan.org

Hiện nay, giải đấu Ngoại Hạng Anh đã có mặt tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau đây là những thông tin khá thú vị về giải đấu này.

  • Nhà tài trợ các đội bóng Ngoại Hạng Anh

Có nhiều nhà tài trợ cho các CLB của giải đấu này có thể kể đến như: Nhà cái W88 tài trợ cho CLB Leicester City, nhà cái M88 tài trợ cho Bournemouth, nhà cái Fun88 tài trợ cho Newcastle và ManBetX…

  • Cơ cấu giải thưởng tại giải Ngoại Hạng Anh

Do tính chất giải mang tầm quốc gia nên cơ cấu thưởng cũng rất cao. Do đó, bất kỳ đội bóng nào cũng mong muốn giành cho mình chức vô địch.

Thế nhưng, để đảm bảo được tính công bằng cho giải đấu nên sự chênh lệch về tiền thưởng không quá lớn. Nhờ vậy, các đội bóng yếu vẫn có thể tham gia và phát triển.

  • Số tiền được hỗ trợ cho các đội bóng xuống hạng khá tốt

Ngoài số tiền thưởng lớn dành cho các CLB thắng giải thì số tiền hỗ trợ cho các đội bóng xuống hạng cũng được quan tâm.

Trong mùa đầu tiên, ban tổ chức đã hỗ trợ số tiền cho CLB xuống hạng là 55%, mùa giải thứ hai là 45% và mùa thứ ba còn 20%.

  • Luật chơi khá độc đáo

Ở bất kỳ giải đấu nào cũng có luật chơi riêng, 3 đội bóng có thực lực thấp nhất sẽ được thi đấu ở vị trí cuối bảng.

Ở cuối giải, nếu có 2 đội bằng điểm nhau thì ban tổ chức sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng để xét ngôi vương.

Vị trí vô địch của mùa giải chỉ thay đổi khi các đội bóng có điểm số bằng nhau và sẽ tiến hành tổ chức thêm một vòng play-off.

  • Đội về top 4 cũng có danh hiệu

Khác biệt sẽ tạo nên phong cách và điểm thú vị của giải Ngoại Hạng Anh còn có danh hiệu dành cho đội bóng xếp hạng 4.

Xem kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh ở đâu nhanh nhất?

KQBD Anh cập nhật nhanh nhất tại dudoan.org

KQBD Anh cập nhật nhanh nhất tại dudoan.org

Hiện nay, dudoan.org chính là nơi cập nhật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh nhanh và chính xác nhất. Tại đây, chúng tôi còn cập nhật lịch thi đấu giải Ngoại Hạng Anh cũng như các giải thi đấu khác tại Vương Quốc Anh. Bạn có thể xem thêm các giải thi đấu khác tại dudoan.org. Chúc bạn có những giây phút xem bóng đá vui vẻ bên người thân và gia đình!