Kết quả bóng đá Pháp – KQBD Ligue 1 mùa giải 2022/2023

Vòng đấu

Thứ 2 - 08/08/2022

FT - 08/08 1
H1: 2-0

Chủ nhật - 07/08/2022

FT - 07/08 1
H1: 0-0
FT - 07/08 1
FT - 07/08 1
H1: 3-0
FT - 07/08 1
H1: 1-0
FT - 07/08 1
H1: 0-0
FT - 07/08 1
H1: 1-0
FT - 07/08 1

Thứ 7 - 06/08/2022

FT - 06/08 1
FT - 06/08 1

Thứ 5 - 08/09/2022

FT - 08/09 2
H1: 2-1

Thứ 2 - 15/08/2022

FT - 15/08 2
H1: 0-1

Chủ nhật - 14/08/2022

FT - 14/08 2
H1: 1-0
FT - 14/08 2
H1: 0-1
FT - 14/08 2
FT - 14/08 2
H1: 2-1
FT - 14/08 2
H1: 0-0
FT - 14/08 2

Thứ 7 - 13/08/2022

FT - 13/08 2
H1: 0-0
FT - 13/08 2
H1: 1-0

Thứ 2 - 22/08/2022

FT - 22/08 3

Chủ nhật - 21/08/2022

FT - 21/08 3
FT - 21/08 3
FT - 21/08 3
FT - 21/08 3
FT - 21/08 3
H1: 0-2
FT - 21/08 3
FT - 21/08 3

Thứ 7 - 20/08/2022

FT - 20/08 3
H1: 1-2
FT - 20/08 3
H1: 1-1

Thứ 2 - 29/08/2022

FT - 29/08 4

Chủ nhật - 28/08/2022

FT - 28/08 4
H1: 1-0
FT - 28/08 4
H1: 1-0
FT - 28/08 4
H1: 0-3
FT - 28/08 4
FT - 28/08 4
FT - 28/08 4
H1: 0-1
FT - 28/08 4
H1: 0-0

Thứ 7 - 27/08/2022

FT - 27/08 4
FT - 27/08 4

Thứ 5 - 01/09/2022

FT - 01/09 5
FT - 01/09 5
H1: 0-0
FT - 01/09 5
FT - 01/09 5
H1: 1-2
FT - 01/09 5
H1: 2-1
FT - 01/09 5
FT - 01/09 5
FT - 01/09 5
H1: 1-2
FT - 01/09 5
H1: 1-0
FT - 01/09 5
H1: 0-2

Thứ 2 - 05/09/2022

FT - 05/09 6
H1: 0-0

Chủ nhật - 04/09/2022

FT - 04/09 6
H1: 1-0
FT - 04/09 6
H1: 0-0
FT - 04/09 6
FT - 04/09 6
FT - 04/09 6
FT - 04/09 6
FT - 04/09 6
FT - 04/09 6
H1: 2-0

Thứ 7 - 03/09/2022

FT - 03/09 6

Thứ 2 - 12/09/2022

FT - 12/09 7
H1: 0-0

Chủ nhật - 11/09/2022

FT - 11/09 7
H1: 1-0
FT - 11/09 7
H1: 1-0
FT - 11/09 7
H1: 1-1
FT - 11/09 7
FT - 11/09 7
H1: 0-0
FT - 11/09 7
FT - 11/09 7
H1: 1-1

Thứ 7 - 10/09/2022

FT - 10/09 7
FT - 10/09 7
H1: 1-0

Thứ 2 - 19/09/2022

FT - 19/09 8

Chủ nhật - 18/09/2022

FT - 18/09 8
H1: 0-0
FT - 18/09 8
H1: 0-1
FT - 18/09 8
FT - 18/09 8
FT - 18/09 8
FT - 18/09 8
H1: 0-0
FT - 18/09 8
H1: 1-0

Thứ 7 - 17/09/2022

FT - 17/09 8
FT - 17/09 8
H1: 0-3

Thứ 2 - 03/10/2022

FT - 03/10 9
H1: 0-0

Chủ nhật - 02/10/2022

FT - 02/10 9
H1: 3-0
FT - 02/10 9
H1: 0-1
FT - 02/10 9
FT - 02/10 9
H1: 0-0
FT - 02/10 9
FT - 02/10 9
H1: 1-0
FT - 02/10 9

Thứ 7 - 01/10/2022

FT - 01/10 9
FT - 01/10 9

Thứ 2 - 10/10/2022

FT - 10/10 10
H1: 1-0

Chủ nhật - 09/10/2022

FT - 09/10 10
H1: 1-0
FT - 09/10 10
H1: 2-0
FT - 09/10 10
FT - 09/10 10
H1: 1-1
FT - 09/10 10
FT - 09/10 10
FT - 09/10 10

Thứ 7 - 08/10/2022

FT - 08/10 10
FT - 08/10 10
H1: 1-0

Thứ 2 - 17/10/2022

FT - 17/10 11

Chủ nhật - 16/10/2022

FT - 16/10 11
FT - 16/10 11
FT - 16/10 11
H1: 1-1
FT - 16/10 11
H1: 2-1
FT - 16/10 11
H1: 1-1
FT - 16/10 11
H1: 2-1
FT - 16/10 11

Thứ 7 - 15/10/2022

FT - 15/10 11
H1: 0-0
FT - 15/10 11

Thứ 2 - 24/10/2022

FT - 24/10 12
H1: 2-2

Chủ nhật - 23/10/2022

FT - 23/10 12
H1: 0-0
FT - 23/10 12
H1: 1-0
FT - 23/10 12
FT - 23/10 12
H1: 1-1
FT - 23/10 12
FT - 23/10 12
H1: 0-1
FT - 23/10 12
H1: 0-0

Thứ 7 - 22/10/2022

FT - 22/10 12
FT - 22/10 12

Thứ 2 - 31/10/2022

FT - 31/10 13
H1: 0-0

Chủ nhật - 30/10/2022

FT - 30/10 13
H1: 1-0
FT - 30/10 13
FT - 30/10 13
FT - 30/10 13
H1: 0-0
FT - 30/10 13
H1: 0-0
FT - 30/10 13
FT - 30/10 13

Thứ 7 - 29/10/2022

FT - 29/10 13
FT - 29/10 13
H1: 0-0

Thứ 2 - 07/11/2022

FT - 07/11 14
H1: 1-0

Chủ nhật - 06/11/2022

FT - 06/11 14
H1: 1-0
FT - 06/11 14
H1: 0-0
FT - 06/11 14
H1: 0-0
FT - 06/11 14
H1: 0-0
FT - 06/11 14
FT - 06/11 14
FT - 06/11 14
H1: 0-1

Thứ 7 - 05/11/2022

FT - 05/11 14
FT - 05/11 14
H1: 1-0

Thứ 2 - 14/11/2022

FT - 14/11 15

Chủ nhật - 13/11/2022

FT - 13/11 15
FT - 13/11 15
FT - 13/11 15
FT - 13/11 15
H1: 1-0
FT - 13/11 15
H1: 0-0
FT - 13/11 15
FT - 13/11 15
H1: 1-0

Thứ 7 - 12/11/2022

FT - 12/11 15
FT - 12/11 15
H1: 0-1

Thứ 6 - 30/12/2022

FT - 30/12 16
H1: 0-0
FT - 30/12 16
FT - 30/12 16
H1: 2-1

Thứ 5 - 29/12/2022

FT - 29/12 16
FT - 29/12 16
FT - 29/12 16
H1: 1-3
FT - 29/12 16

Thứ 4 - 28/12/2022

FT - 28/12 16
H1: 1-1
FT - 28/12 16
H1: 0-0
FT - 28/12 16

Thứ 3 - 03/01

FT - 03/01 17
H1: 1-1
FT - 03/01 17

Thứ 2 - 02/01

FT - 02/01 17
H1: 1-0
FT - 02/01 17
FT - 02/01 17

Chủ nhật - 01/01

FT - 01/01 17
FT - 01/01 17
FT - 01/01 17
H1: 0-0
FT - 01/01 17
H1: 0-0
FT - 01/01 17
H1: 1-0

Thứ 5 - 12/01

FT - 12/01 18
FT - 12/01 18
H1: 2-2
FT - 12/01 18
FT - 12/01 18
FT - 12/01 18
H1: 0-0
FT - 12/01 18
H1: 0-0
FT - 12/01 18
FT - 12/01 18
H1: 0-0
FT - 12/01 18
FT - 12/01 18

Thứ 2 - 16/01

FT - 16/01 19

Chủ nhật - 15/01

FT - 15/01 19
FT - 15/01 19
H1: 0-1
FT - 15/01 19
H1: 0-0
FT - 15/01 19
FT - 15/01 19
FT - 15/01 19
H1: 2-0
FT - 15/01 19
H1: 1-2
FT - 15/01 19

Thứ 7 - 14/01

FT - 14/01 19
H1: 0-0

Thứ 2 - 30/01

FT - 30/01 20

Chủ nhật - 29/01

FT - 29/01 20
H1: 0-1
FT - 29/01 20
FT - 29/01 20
FT - 29/01 20
H1: 2-0
FT - 29/01 20
FT - 29/01 20
H1: 1-0
FT - 29/01 20

Thứ 7 - 28/01

FT - 28/01 20
H1: 0-0
FT - 28/01 20
H1: 2-0

Thứ 5 - 02/02

FT - 02/02 21
FT - 02/02 21
FT - 02/02 21
H1: 2-0
FT - 02/02 21
H1: 0-0
FT - 02/02 21
H1: 0-0
FT - 02/02 21
H1: 2-1
FT - 02/02 21
H1: 1-2
FT - 02/02 21
FT - 02/02 21
FT - 02/02 21

Thứ 2 - 06/02

FT - 06/02 22
H1: 0-2

Chủ nhật - 05/02

FT - 05/02 22
H1: 0-0
FT - 05/02 22
FT - 05/02 22
H1: 0-0
FT - 05/02 22
H1: 0-0
FT - 05/02 22
FT - 05/02 22
FT - 05/02 22
H1: 1-0
FT - 05/02 22
H1: 0-1

Thứ 7 - 04/02

FT - 04/02 22

Thứ 2 - 13/02

FT - 13/02 23
H1: 1-1

Chủ nhật - 12/02

FT - 12/02 23
H1: 0-0
FT - 12/02 23
H1: 2-0
FT - 12/02 23
FT - 12/02 23
FT - 12/02 23
H1: 1-1
FT - 12/02 23
H1: 3-0
FT - 12/02 23

Thứ 7 - 11/02

FT - 11/02 23
FT - 11/02 23
H1: 1-0

Thứ 2 - 20/02

FT - 20/02 24

Chủ nhật - 19/02

FT - 19/02 24
H1: 2-1
FT - 19/02 24
FT - 19/02 24
FT - 19/02 24
FT - 19/02 24
H1: 0-1
FT - 19/02 24
FT - 19/02 24

Thứ 7 - 18/02

FT - 18/02 24
H1: 0-0
FT - 18/02 24
H1: 0-1

Thứ 2 - 27/02

FT - 27/02 25

Chủ nhật - 26/02

FT - 26/02 25
H1: 0-3
FT - 26/02 25
H1: 2-0
FT - 26/02 25
H1: 0-1
FT - 26/02 25
FT - 26/02 25
FT - 26/02 25
H1: 0-0
FT - 26/02 25

Thứ 7 - 25/02

FT - 25/02 25
H1: 0-1
FT - 25/02 25
H1: 0-1

Thứ 2 - 06/03

FT - 06/03 26

Chủ nhật - 05/03

FT - 05/03 26
H1: 0-0
FT - 05/03 26
FT - 05/03 26
FT - 05/03 26
FT - 05/03 26
FT - 05/03 26
H1: 1-0
FT - 05/03 26

Thứ 7 - 04/03

FT - 04/03 26
H1: 1-0
FT - 04/03 26
H1: 1-1

Thứ 2 - 13/03

FT - 13/03 27

Chủ nhật - 12/03

FT - 12/03 27
H1: 0-0
FT - 12/03 27
H1: 1-1
FT - 12/03 27
H1: 1-0
FT - 12/03 27
H1: 0-1
FT - 12/03 27
FT - 12/03 27
FT - 12/03 27

Thứ 7 - 11/03

FT - 11/03 27
H1: 0-0
FT - 11/03 27
H1: 0-0

Thứ 2 - 20/03

FT - 20/03 28
H1: 1-2

Chủ nhật - 19/03

FT - 19/03 28
FT - 19/03 28
H1: 2-1
FT - 19/03 28
FT - 19/03 28
H1: 0-1
FT - 19/03 28
FT - 19/03 28
FT - 19/03 28
H1: 2-0

Thứ 7 - 18/03

FT - 18/03 28
H1: 0-0
FT - 18/03 28
H1: 1-1

Thứ 2 - 03/04

FT - 03/04 29

Chủ nhật - 02/04

FT - 02/04 29
FT - 02/04 29
H1: 0-2
FT - 02/04 29
FT - 02/04 29
H1: 1-1
FT - 02/04 29
H1: 1-1
FT - 02/04 29
H1: 1-0
FT - 02/04 29
H1: 0-1

Thứ 7 - 01/04

FT - 01/04 29
H1: 0-0
FT - 01/04 29

Thứ 2 - 10/04

FT - 10/04 30

Chủ nhật - 09/04

FT - 09/04 30
H1: 0-2
FT - 09/04 30
FT - 09/04 30
H1: 0-1
FT - 09/04 30
FT - 09/04 30
FT - 09/04 30
H1: 0-1
FT - 09/04 30

Thứ 7 - 08/04

FT - 08/04 30
H1: 0-0
FT - 08/04 30

Thứ 2 - 17/04

FT - 17/04 31

Chủ nhật - 16/04

FT - 16/04 31
H1: 2-0
FT - 16/04 31
FT - 16/04 31
FT - 16/04 31
H1: 1-0
FT - 16/04 31
H1: 2-0
FT - 16/04 31
FT - 16/04 31

Thứ 7 - 15/04

FT - 15/04 31
H1: 2-0
FT - 15/04 31
H1: 1-1

Thứ 2 - 24/04

FT - 24/04 32
H1: 0-1

Chủ nhật - 23/04

FT - 23/04 32
FT - 23/04 32
FT - 23/04 32
H1: 1-0
FT - 23/04 32
FT - 23/04 32
FT - 23/04 32
FT - 23/04 32
H1: 2-0

Thứ 7 - 22/04

FT - 22/04 32
H1: 0-1
FT - 22/04 32

Thứ 5 - 04/05

FT - 04/05 33
H1: 2-0

Thứ 4 - 03/05

FT - 03/05 33
H1: 0-1

Thứ 2 - 01/05

FT - 01/05 33

Chủ nhật - 30/04

FT - 30/04 33
FT - 30/04 33
H1: 0-1
FT - 30/04 33
H1: 2-2
FT - 30/04 33
FT - 30/04 33

Thứ 7 - 29/04

FT - 29/04 33
FT - 29/04 33

Thứ 2 - 08/05

FT - 08/05 34

Chủ nhật - 07/05

FT - 07/05 34
FT - 07/05 34
FT - 07/05 34
H1: 1-0
FT - 07/05 34
FT - 07/05 34
FT - 07/05 34
H1: 0-1
FT - 07/05 34
H1: 1-0
FT - 07/05 34
H1: 1-0

Thứ 7 - 06/05

FT - 06/05 34
H1: 0-0

Nếu bạn đã xem lịch thi đấu Ligue 1 tại dudoan.org thì đừng bỏ qua kết quả của những trận đấu đỉnh cao tại giải bóng đá Ligue 1 này. Tại đây, bạn không những theo dõi nhanh các đội bóng có bao nhiêu trận đấu mà còn xem nhanh tỷ số của trận đấu vừa qua. Cùng theo dõi kết quả bóng đá Pháp (kqbd Ligue 1) cực hấp dẫn sau đây nhé.

Ligue 1 là gì?

Kết quả bóng đá Pháp cập nhật nhanh chóng, chính xác

Kết quả bóng đá Pháp cập nhật nhanh chóng, chính xác

Đối với Pháp, một giải đấu cấp quốc gia được hình thành đem lại những niềm vui tột độ cho người hâm mộ, cũng như là sân chơi cho các CLB trong nước. Năm 1932, cả nước Pháp chứng kiến một giải đấu bóng đá chuyên nghiệp ra đời. Giải được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Pháp và được đánh giá là giải đấu cao cấp chuyên nghiệp của thế giới.

Lần đầu tiên khai mạc của giải Ligue 1 là vào ngày 11/09/1932. Lúc bấy giờ, giải đấu vẫn chưa có tên chính thức và nó được biết đến là giải vô địch quốc gia Pháp. Chỉ sau 1 năm, giải được đổi tên thành Division 1. Cho đến năm 2002 thì nó chính thức được đặt tên là Ligue 1.

Đối với nước Pháp thì Ligue 1 được xem là giải đấu cao nhất cho đến hiện tại. Là nơi tranh tài của 20 đội bóng để giành được danh hiệu vô địch. Hiện nay, giải thi đấu này càng ngày phát triển mạnh mẽ bởi nhận được sự đầu tư của các tỷ phú dầu mỏ. Các đội bóng như AS Monaco và Paris Saint Germain chính là 2 CLB mà các tỷ phú này rót tiền vào.

Chính vì sự xuất hiện của các ông trùm dầu mỏ, đã khiến cho giải Ligue 1 càng trở nên hấp dẫn với nhiều siêu sao bóng đá. Đặc biệt là các cầu thủ nổi tiếng như Messi, Edinson Cavani, Ángel Di María, Zlatan Ibrahimović,…

Những đội bóng vô địch Ligue 1 nhiều nhất trong lịch sử

Kết quả bóng đá Pháp cập nhật mỗi ngày tại dudoan.org

Kết quả bóng đá Pháp cập nhật mỗi ngày tại dudoan.org

Ở giải Ligue 1 sẽ có 20 đội bóng tham gia tranh tài với 38 trận đấu. Cũng như các giải đấu lớn tại châu Âu, giải vô địch quốc gia Pháp được bắt đầu từ tháng 8 năm trước đến tháng 5 của năm sau. Nếu các đội bằng điểm nhau thì sẽ có 1 trận đấu trung lập để phân tranh cao thấp. Đội nào thắng sẽ giành được vé tham dự cúp C1 châu Âu.

Trong bất kỳ 1 giải đấu nào cũng đều có những kỷ lục được xác lập. Ligue 1 cũng không ngoại lệ khi có những điều đặc biệt sau:

  • Saint-Etienne vô địch giải nhiều nhất với tổng cộng 10 lần
  • Marseille có tổng cộng 9 lần vô địch.
  • Paris Saint-Germain có tổng 9 lần.
  • Monaco có 8 lần.
  • Nantes có tổng cộng 8 lần.
  • Lyon có tổng cộng 7 lần.

Có thể thấy, 6 đội bóng này đã lần lượt giành ngôi vị cao nhất trong các mùa giải đã diễn ra.

Xem kết quả bóng đá Pháp tại dudoan.org nhanh nhất

Xem kết quả bóng đá Pháp tại dudoan.org

Xem kết quả bóng đá Pháp tại dudoan.org

Đến với dudoan.org các bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một trận đấu bóng nào của Ligue 1. Chỉ cần nhấp vào lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Tất cả những gì các bạn đang cần về một giải đấu đều sẽ có đầy đủ và chi tiết. Những giải đấu lớn nhỏ, trong nước hay quốc tế đều được cập nhật liên tục.

Hiện nay, dudoan.org là một trong những trang đăng tải các thông tin về bóng đá chính xác và hấp dẫn nhất. Trong đó, những kết quả bóng đá Pháp (kqbd Ligue 1) luôn được chúng tôi thông báo ngay sau khi trận đấu kết thúc.  Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút xem bóng đá thật vui vẻ!